• Official Launch in Chengdu

  editors

 • China plague Manchuria 1910 1911

  Manchurian plague, 1910-11

  Iain Meiklejohn

 • Northwest China famine, 1928-30

  Hal Baldwin

 • Gulang (Gansu) earthquake, 1927

  Samuel Winterbourn

 • China plague Manchuria 1910 1911

  Jiangsu-Anhui flood, 1911

  Beau Edwards

 • Hunan famine, 1921

  Pan Miqi

 • China plague Manchuria 1910 1911

  Guangdong plague, 1894

  Armand Azra

 • Guangdong flood, 1885

  Christopher Yien